Лозен Тех Парк

„Лозен Тех Парк” е високо технологичен парк - поредният мащабен проект на Групата „Линднер“ в България, след вече успешно реализираните проекти „Резиденшъл Парк Лозен“, „Резиденшъл Парк София“ и „Бизнес Парк София“. С „Лозен Тех Парк“ немският инвеститор си поставя за цел изграждане, управление и развитие на научно-технологичeн парк, създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономическа, изследователска и развойна дейност. Проектът вече е в процес на сертифициране за приоритетен инвестиционен проект. Вече са подписани Меморандуми за сътрудничество с Университетa за национално и световно стопанство (УНСС), с Университетa поархитектура, строителство и геодезия (УАСГ), както и с Техническия Университет (ТУ) - София. „Линднер” също планира да разшири екипа си от инженери в България, занимаващи се с R&D, и да бъде сред първите компании, работещи в научноизследователската област в “Лозен Тех Парк”. 

В момента се строи Фаза 1, която представлява инвестиция на стойност около 20 млн.лв.